dab security va ofera servicii integrate de securitate si monitorizare, detectie antiincendiu si sisteme tehnice 24/7 - cerere oferta office@dabsecurity.ro

Audit

Prevederi legislative privitoare la evaluarea de risc la securitatea fizica

Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora (art. 2, alin. 1 din L.333/2003).

În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unităţi indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale (art. 2, alin. 1 din H.G. 301/2013).

Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică (art. 2, alin. 3 din H.G. 301/2013).

Analiza de risc la securitate fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi să indice măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat (art. 2, alin. 5 din H.G. 301/2013).

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare (art. 1, alin. 2 din I. 9/2013).

Analiza de risc la securitatea fizică, denumită în continuare analiza de risc, se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile (art. 4, alin. 1 din I. 9/2013).

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii: (art. 4, alin. 4 din I. 9/2013)
– cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
– în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
– în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape: (art. 5 din I. 9/2013)legislatie risc securitate fizica
– definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
– stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
– identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;
– analizarea riscurilor la securitatea fizică;
– estimarea riscurilor unităţii beneficiare;
– întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Analizele de risc se efectuează de experţi înscrişi în RNERSF. (art. 8, alin. 1 din I. 9/2013)

Expertul în evaluare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: (art. 8, alin. 2 din I. 9/2013)
– este cetăţean român sau deţine cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
– deţine competenţe profesionale atestate pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică;
– nu are antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie

”Riscul” de a nu beneficia de o evaluare de risc profesionistă

Nu în toate situațiile evaluarea de risc la securitatea fizică pe care doriți să o efectuați pentru locațiile de dispunere a societății dumneavoastră este ceea ce trebuie să fie în sensul că nu respectă metodologia de desfășurare a unei astfel de activități, dar nu este nici ceea ce vă doriți sau ar trebui să vă doriți să fie în sensul în care raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică este un document lipsit de conținut și valoare, pe care dumneavoastră nu o să-l puteți utiliza în situații ulterioare în care doriți proiectarea/achiziționarea unui sistem tehnic de securitate, achiziționarea de măsuri mecano-fizice de protecție sau organizarea unui sistem de pază.

În continuare vă prezint câteva indicii care pot deveni pentru dumneavoastră elemente de evaluare sau chiar semnale de alarmă în situația în care contractați un serviciu de evaluare a riscurilor la securitatea fizică pentru societatea dumneavoastră. Chiar dacă nu a fost surprinsă ordinea importanței și poate nu au fost identificate toate, câteva dintre indiciile de care este bine să țineți cont sunt:
1. numele evaluatorului cu care negociați prestarea serviciului de evaluare de risc la securitatea fizică trebuie să fie înscris în Registrul național al evaluatorilor de risc la securitatea fizică – RNERSF (în caz contrar acesta este intermediar sau escroc);
2. evaluatorul întocmește documentația privind analiza de risc la securitatea fizică fără a se deplasa la obiectiv pentru culegerea datelor despre acesta, doar în baza unor discuții evaluare-risc.jpgtelefonice, e-mailuri sau fotografii trimise de dumneavoastră;
3. timpul de efectuare a întregii lucrări este mai mic de 5 zile care este este un timp minim apreciat pentru evaluare și întocmirea unui raport de evaluare și tratare a riscurilor pentru cele mai mici obiective;
4. evaluatorul nu vă predă grila de evaluare a nivelului de risc, din care să rezulte un nivel de risc acceptabil (predarea grilei de evaluare este obligatorie, un raport de evaluare și tratare a riscurilor este nul fără grila de evaluare și nu va fi luat în seama de poliție);
5. raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică și grila de evaluare a nivelului de risc sunt semnate de către o alta persoană decât evaluatorul care a cules datele despre obiectiv (în cazul în care ați încheiat contract cu o societate verificați dacă și numele celui care culege datele este înscris în RNERSF).

În momentul înmânării raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică, de către evaluator, este necesar să identificați în documentul care vi se pune la dispoziție:
1. dacă tratează toate elementele prevăzute în Instrucțiunea nr.9/2013 a M.A.I.;
2. dacă prezintă o detaliere a situației și elementelor fizice (împrejmuire, construcții, încăperi, instalații, echipamente etc) existente în obiectiv, detalii și elemente în baza cărora se face analiza și completează grila de evaluare a nivelului de risc;
3. dacă măsurile recomandate pentru analiza riscurilordiminuarea riscurilor identificate sunt punctuale (număr și poziționare posturi de pază, zone în care trebuie instalate elemente ale sistemului tehnic de securitate și tipul acestora, tipul, locul și modul de instalare al elementelor mecano-fizice (grilaje, uși, seifuri, încuietori etc);
4. dacă măsurile recomandate se regăsesc în grila de evaluare a nivelului de risc;
5. dacă numărul total al paginilor raportului de evaluare și tratare a riscurilor este sub 20 (numărul minim de pagini apreciat pentru un raport întocmit în cazul celui mai mic obiectiv);
6. dacă datele introduse în raport reflectă realitatea de pe teren sau dacă nu cumva aparțin altui obiectiv evaluat anterior din cauza fenomenului copy-paste caracteristic unor colegi evaluatori;
7. dacă evaluatorul vă prezintă și argumentează măsurile recomandate pentru diminuarea riscului la securitatea fizică și termenul de implementare al acestora, care nu poate depăși 60 de zile.

În cazul în care, premergător achiziției serviciului, executați o ”evaluare” a evaluatorului de risc aveți toate șansele să obțineți un serviciu de calitate și să beneficiați de un raport de evaluare și tratare a riscurilor obiectiv, valoros și utilizabil pentru viitoarele demersuri pe care dumneavoastră le veți întreprinde în scopul asigurării unei protecții fizice adecvate pentru afacerea dumneavoastră.

Este de evitat să discutați cu intermediari, care, ca și evaluatorii recomandați de către societățile specializate de pază și/sau firmele specializate în instalarea sistemelor tehnice de securitate, de multe ori vor reprezenta interesele acestora în momentul stabilirii numărului de posturi de pază sau a numărului echipamentelor de securitate și pentru care principalul interes este comisionul și nu efectuarea unei evaluări profesioniste și corecte în care în prim plan trebuie să fie beneficiarul și securitatea afacerii acestuia.